Lovitură de stat în Turcia. Armata a preluat puterea, șeful Statului major, luat ostatic

0 392

Prim-ministrul turc a denun­țat vineri seară o “ten­ta­tivă ile­gală” a unui grup din cadrul arma­tei, la scurt timp după închi­de­rea par­ți­ală în direc­ția Asia-Europa a podu­lui de pe Bos­for la Istan­bul. Armata turcă a anun­țat că a pre­luat pute­rea în Tur­cia pen­tru a res­ta­bili ordi­nea și men­ține drep­tu­rile omu­lui. Șeful Sta­tu­lui Major al arma­tei turce este prin­tre cei luați osta­tici la car­ti­e­rul gene­ral din Ankara. Pre­șe­din­tele turc Tayyip Erdo­gan este în sigu­ranță. Cana­lul public anunță pro­cla­ma­rea legii mar­ți­ale (atunci când o auto­ri­tate mili­tară preia con­tro­lul în locul admi­nis­tra­ției civile obiș­nu­ite – n.r.), infor­mează agerpres.ro, citând surse stră­ine. Pre­șe­din­tele Recep Tayyip Erdo­gan denunță o “revoltă a unei mino­ri­tăți în inte­ri­o­rul arma­tei”. O explo­zie vio­lentă s-a auzit la Ankara, scrie sursa.

agerpres.ro

UPDATE:  Televiziunea de stat turcă și-a întrerupt emisia. Un elicopter militar a deschis focul deasupra capitalei

UPDATE ORA 00.55 Tur­cia: Explo­zie vio­lentă auzită la Ankara (AFP)

O explo­zie vio­lentă s-a auzit la Ankara, avi­oane și eli­cop­tere sur­vo­lează capi­tala turcă, notează AFP.

UPDATE ORA 00.48 Tur­cia: Erdo­gan denunță o “revoltă a unei mino­ri­tăți în inte­ri­o­rul arma­tei” (TV)

Pre­șe­din­tele islamo con­ser­va­tor Recep Tayyip Erdo­gan a denun­țat vineri noapte o “revoltă a unei mino­ri­tăți din cadrul arma­tei”, cerându-le tur­ci­lor să reziste la o “ten­ta­tivă de lovi­tură de stat” și să iasă în stradă, infor­mează AFP.

Omul forte al Tur­ciei, care s-a expri­mat prin tele­fon la cana­lul de știri CNN-Turk, a decla­rat: “Nu cred abso­lut deloc că acești puciști vor reuși”.

UPDATE ORA 00.33 Tur­cia: Cana­lul public anunță pro­cla­ma­rea legii mar­ți­ale (comu­ni­cat al arma­tei)

Cana­lul tele­vi­ziu­nii publice din Tur­cia a difu­zat vineri noapte un comu­ni­cat al “for­țe­lor armate” anun­țând pro­cla­ma­rea legii mar­ți­ale și res­tric­ții de cir­cu­la­ție pe întreg teri­to­riul turc, infor­mează AFP.

“Nu vom per­mite ca ordi­nea publică să fie degra­dată în Tur­cia… Res­tric­ții de cir­cu­la­ție sunt impuse în țară până la noi ordine”, a indi­cat prin­tre altele un comu­ni­cat sem­nat de “Con­si­liul păcii în țară”, care afirmă că “a luat con­tro­lul în țară”, în timp ce eli­cop­te­rele sur­vo­lau capi­tala turcă Ankara după zbo­ruri la joasă alti­tu­dine ale avi­oa­ne­lor de luptă.

07152343-393891677

UPDATE ORA 00.28 Ten­ta­tivă de lovi­tură de stat în Tur­cia: Pre­șe­din­tele Erdo­gan este în sigu­ranță, sus­ține o sursă pre­zi­den­ți­ală

Pre­șe­din­tele turc Tayyip Erdo­gan este în sigu­ranță, a decla­rat vineri o sursă din cadrul pre­șe­din­ției turce, adă­u­gând că decla­ra­ția făcută în numele for­țe­lor armate care anunță o pre­lu­are a pute­rii nu a fost auto­ri­zată de con­du­ce­rea arma­tei, rela­tează Reu­ters.

Sursa citată face apel la întreaga lume “să fie soli­dară” cu popo­rul turc.

Con­form ace­le­iași surse, pre­șe­din­tele Recep Tayyip Erdo­gan și guver­nul turc sunt încă la putere și nu vor tolera ten­ta­ti­vele de sub­mi­nare a demo­cra­ției.

Armata turcă a anun­țat vineri că a pre­luat pute­rea în Tur­cia, dar prim-ministrul Binali Yil­di­rim sus­ține că ten­ta­tiva de lovi­tură de stat va fi deju­cată.

UPDATE ORA 00.20 Acce­sul la Face­book, Twit­ter și You­tube a fost res­tric­țio­nat în Tur­cia

Acce­sul la Face­book, Twit­ter și You­tube a fost res­tric­țio­nat vineri în Tur­cia, la scurt timp după ce au apă­rut infor­ma­ții că o lovi­tură de stat mili­tară este în curs de des­fă­șu­rare, au anun­țat două gru­puri de moni­to­ri­zare a inter­ne­tu­lui citate de Reu­ters.

Tur­key Blo­cks, un grup care moni­to­ri­zează blo­că­rile de inter­net în țară, și Dyn, care moni­to­ri­zează per­for­manța pe inter­net și tra­fi­cul glo­bal, au rapor­tat că este difi­cil sau impo­si­bil a accesa ser­vi­ci­ile social media în Tur­cia.

Guver­nul turc sub con­du­ce­rea pre­șe­din­te­lui Tayyip Erdo­gan a cerut în mod repe­tat blo­ca­rea rețe­le­lor de social media în peri­oa­dele de criză și incer­ti­tu­dine poli­tică. De data aceasta nu a fost clar ime­diat dacă guver­nul sau alt actor a ordo­nat blo­ca­rea de vineri seara.

În mod nor­mal, guver­nul își pune în apli­care res­tric­ți­ile la inter­net prin ordine date prin­ci­pa­li­lor fur­ni­zori de ser­vi­cii de inter­net din Tur­cia, scrie Reu­ters.

reuters

UPDATE ORA 00.13 Tur­cia: Șeful Sta­tu­lui Major luat osta­tic (Ana­dolu)

Șeful Sta­tu­lui Major al arma­tei turce este prin­tre cei luați osta­tici la car­ti­e­rul gene­ral din Ankara vineri, a anun­țat agen­ția de presă de stat Ana­dolu, în timp ce cana­lul de tele­vi­ziune CNN Turk a decla­rat că pre­șe­din­tele turc Tayyip Erdo­gan este în sigu­ranță, infor­mează Reu­ters.

UPDATE ORA 23.42 Armata anunță că a pre­luat pute­rea în Tur­cia (Dogan)

Armata turcă a anun­țat, vineri noap­tea, că a pre­luat pute­rea în Tur­cia pen­tru a res­ta­bili ordi­nea în țară, rela­tează agen­ția de presă Dogan, în timp ce lide­rii poli­tici au dezmin­țit infor­ma­ția că ar fi avut loc o lovi­tură de stat și sus­țin că men­țin pute­rea, trans­mite DPA.

Des­fă­șu­rări masive ale for­țe­lor armate au avut loc la Ankara și Istan­bul, atât la sol, cât și în aer. Există infor­ma­ții con­form cărora la Ankara au fost trase focuri de armă. Armata a anun­țat că a pre­luat con­tro­lul asu­pra aero­por­tu­lui Ata­turk din Istan­bul, potri­vit agen­ției Dogan, după închi­de­rea par­ți­ală a celor două poduri de peste strâm­toa­rea Bos­for.

În 1997, armata turcă a for­țat guver­nul în ceea ce a fost numită o ‘lovi­tură de stat post-modernă’. Ultima dată când armata a pre­luat total pute­rea în Tur­cia s-a întâm­plat în 1980, când a fost sus­pen­dată con­sti­tu­ția țării.

UPDATE ORA 23.36 Prim-ministrul turc denunță o “ten­ta­tivă ile­gală” a “unui grup” din cadrul arma­tei

Prim-ministrul turc a denun­țat vineri seară o “ten­ta­tivă ile­gală” a unui grup din cadrul arma­tei, la scurt timp după închi­de­rea par­ți­ală în direc­ția Asia-Europa a podu­lui de pe Bos­for la Istan­bul, potri­vit unui canal de tele­vi­ziune, infor­mează AFP și Reu­ters.

Binali Yil­di­rim a adă­u­gat că cei impli­cați în ceea ce a des­cris ca o ten­ta­tivă de lovi­tură de stat a unui grup din cadrul arma­tei vineri vor plăti pre­țul cel mai ridi­cat, notează Reu­ters.

SURSA: agerpres.ro

via Ziarul de Gardă

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php