“Fratele”lui Renato Usatîi reținut în Ucraina pentru posesie ilegală de explozibil

1 495

Cei trei băr­baţi reţi­nuţi în seara de 27 ianu­a­rie de poli­ţia ucrai­ne­ană din ora­şul Odesa, pen­tru pose­sie ile­gală de explo­zi­bil, ar fi făcut parte dintr-o gru­pare cri­mi­nală care ar avea asu­pra sa mai multe omo­ruri şi crime deo­se­bit de grave pe teri­to­riul R. Mol­dova. Unul din aceş­tia este Ale­xei Buca­tari, de 48 de ani, alias „Lioha Bucă­tari”. Ante­rior numele aces­tuia a apă­rut în presă într-o înre­gis­trare audio cu poli­ti­cia­nul Renato Usa­tîii, pe care ulti­mul îl numea „brat” (frate). Infor­ma­ţia a fost făcută publică de ofi­ci­ali ucrai­neni, iar auto­ri­tă­ţile de la Chi­şi­nău au con­fir­mat că aceş­tia au fost „impli­caţi în acţiuni cri­mi­nale pe teri­to­riul R. Mol­dova”.

PM912image001

Auto­ri­tă­ţile ucrai­nene afirmă că cei trei băr­baţi ar face parte dintr-o gru­pare cri­mi­nală spe­cia­li­zată în comi­te­rea omo­ru­ri­lor la comandă. „Sunt motive seri­oase de a bănui că această tro­ică a fost impli­cată în crime deo­se­bit de grave pe teri­to­riul R. Mol­dova şi în regiu­nea trans­nis­treană. Este vorba de omo­ruri la comandă, rachet, răpi­rea oame­ni­lor şi explo­zii,” a comen­tat pe pagina sa de Face­book Anton Ghe­ra­şenko, con­si­li­e­rul minis­tru­lui de Interne al Ucrai­nei.

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, şeful adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie, a con­fir­mat că cei trei băr­baţi sunt bănu­iţi de comi­te­rea mai mul­tor fără­de­legi pe teri­to­riul R. Mol­dova. „Res­pec­ti­vii au fost impli­caţi ante­rior în careva infra­cţiuni, dar mai multe deta­lii le puteţi obţine de la ser­vi­ciul de presă”, ne-a spus Cav­ca­liuc.

Și repre­zen­tanţii Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale ne-au decla­rat că cei trei băr­baţi au fost docu­men­taţi de către forţele de ordine din R. Mol­dova, iar infor­ma­ţia a fost ofe­rită insti­tu­ţi­i­lor abi­li­tate ucrai­nene, acest fapt cau­zând reţi­ne­rea lor ulte­ri­oară. Surse ale ZdG din cadrul aces­tei insti­tu­ţii afirmă că cei trei ar fi fost impli­caţi în omo­ruri pe teri­to­riul regiu­nii Odesa şi mai puţin în R. Mol­dova.

Tot­o­dată, forţele de ordine ucrai­nene îi bănu­iesc pe cei trei de orga­ni­za­rea celor două explo­zii care au avut loc în ora­şul Odesa, una la 23 decem­brie 2014, iar alta la 5 ianu­a­rie 2015. Defla­gra­ţi­ile s-au pro­dus în faţa sedi­i­lor unor ONG-uri ce colec­tau aju­tor pen­tru mili­ta­rii ucrai­neni care luptă în estul ţării. Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor con­si­li­e­ru­lui Ghe­ra­şenko, reţi­nu­ţii ar fi acti­vat sub con­du­ce­rea ser­vi­ci­i­lor secrete ruseşti.

Poli­ţia ucrai­ne­ană cer­ce­tează acum această ver­siune, ne spune Volo­do­mir Şabli­enko, şeful poli­ţiei din regiu­nea Odesa. „Nu putem afirma aceasta până la fina­li­za­rea anche­tei, dar avem bănu­ieli pla­u­zi­bile să cre­dem că-i anume așa. Aceste trei per­soane au tre­cut fron­ti­era moldo-ucraineană în repe­tate rân­duri prin punc­tul de tre­cere Cuciur­gan, regiu­nea trans­nis­treană, pe teri­to­riul căreia îşi avea domi­ci­liul unul din­tre ei, doi fiind domi­ci­li­aţi pe teri­to­riul con­tro­lat de Chi­şi­nău. Asu­pra lor au fost găsite de ase­me­nea şi şase pachete de sub­stanţă vege­tală, apro­xi­ma­tiv jumă­tate de kilo­gram, pre­su­pu­nem că e mari­ju­ana. Ei închi­riau o casă în ora­şul Odesa, în care tot a fost găsite explo­zi­bil, arma­ment, dar şi sub­stanţe des­pre care se pre­su­pune că sunt de ori­gine nar­co­tică.”

Băr­ba­ţii ar fi locuit, cu ieşiri peri­o­dice, în ulti­mul an în acest oraş por­tuar ucrai­nean. Acum auto­ri­tă­ţile ucrai­nene anu­nţă că pro­cu­ra­tura ora­şu­lui Odesa a cerut ares­ta­rea aces­tora, fără drep­tul de a fi eli­be­raţi sub cau­ţiune. Tot­o­dată, forţele de ordine din ţara vecină ana­li­zează posi­bi­li­ta­tea publi­că­rii în presă a foto­gra­fi­i­lor celor trei pen­tru a fi iden­ti­fi­cați de per­soa­nele care au fost vic­time ale aces­tei gru­pări.

Mier­curi seara, printr-un comu­ni­cat de presă, Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ției a anun­țat că la 27 ianu­a­rie, curent, pe teri­to­riul Ucrai­nei, în cadrul unei ope­ra­țiuni des­fă­șu­rate de  ser­vi­ci­ile ope­ra­tive din regiu­nea Odessa în con­lu­crare cu anga­ja­ții Direc­ției com­ba­tere a cri­me­lor grave a Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Inves­ti­ga­ții, în pre­a­jma pie­ței Mali­now­ski, au fost reți­nuți trei cetă­ţeni ai Repu­bli­cii Mol­dova.

Aceștia s-au dove­dit a fi: Sali­mov Arif de 29 de ani, alias „Arif”, ante­rior jude­cat în regiu­nea trans­nis­treană, Sbi­t­nev Vla­di­mir de 38 de ani, alias „Bitoc ”, recent alias „Ces­t­nîi”, ante­rior jude­cat și Buca­tari Ale­xei de 48 de ani, alias „Lioha”, ante­rior jude­cat.  

În 2013, Renato Usa­tîi a apă­rut în trei înre­gis­trări tele­fo­nice din iarna 2011-2012, vor­bind cu şi des­pre lideri din lumea cri­mi­nală. Cel mai mult, Usa­tîi a dis­cu­tat anume cu Ale­xei Bucă­tari, zis „Lioha Bucă­tari”, des­pre care presa a scris că ar fi fost „loco­te­nen­tul” lui Malhaz Dja­pa­ri­dze – un „hoţ în lege” mol­do­vean care, în 2008, a murit în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din Chi­şi­nău. După moar­tea aces­tuia, Bucă­tari, pe care Usa­tîi îl numea „brat” (frate, n.r.), a pri­mit titlul de „bla­t­noi”, cin acor­dat în lumea inter­lopă.

Cei doi pla­ni­fi­cau să recu­pe­reze banii dato­raţi de „ban­che­rul negru” Gher­man Gor­bu­nţov unor busi­ne­ss­mani ruşi pe care Usa­tîi îi repre­zenta în R. Mol­dova. Sumele vehi­cu­late în dis­cu­ţie erau de sute de mili­oane de USD. Unul din­tre numele invo­cate tele­fo­nic de Usa­tîi este cel al lui Ave­rin Vic­tor Ser­ghe­e­vici, zis „Avera” — mem­bru impor­tant al sin­di­ca­tu­lui cri­mi­nal rus Sol­nt­se­v­s­kaya Bra­tva, sau cel al lui „Grişa”, adică Gri­gore Kara­ma­lak, cu care Usa­tîi spu­nea că, fiind vecini, are întâl­niri în fie­care săp­tămână.

 “Pe Bucă­tari l-am văzut cu un an-doi în urmă. Atât. Stă­teau la o terasă. Am zis noroc-noroc şi gata. Cu Bucă­tari, Kara­ma­lak, nu am afa­ceri”, declara Renato Usa­tîi ante­rior, pen­tru ZdG.

IGP a anun­țat că cei trei indi­vizi fac parte dintr-un grup cri­mi­nal orga­ni­zat, impli­cat în mai multe fur­turi, esto­rcare de bani, tîlhă­rii, pre­cum și alte ile­ga­li­tăți săvîr­șite la comandă.

Sus­pec­ții au fost reți­nuți în baza art. 208 CPP a Ucrai­nei.

La moment, de comun acord cu anga­ja­ții ser­vi­ci­i­lor ope­ra­tive din ora­șul Odessa se des­fă­șoară măsuri de inves­ti­ga­ție și urmă­rire penală pen­tru sta­bi­li­rea par­ti­ci­pă­rii aces­tora la infrac­țiu­nile săvîr­șite pe teri­to­riul Ucrai­nei și Repu­bli­cii Mol­dova.

sursa: Ziarul de Gardă

1 Comment
  1. calin eugen says

    Se strang norii tot mai negri deasupra Basarabiei…Of,Doamne,parca nu se mai termina calvarul acestei parti de tara…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php