ROMÂNIA CREŞTINĂ, DECI ANTI-MASONICĂ

0 1.188

Iată, dragi cititori, printre prea multele bucurii” de care are parte POPORUL ROMÂN pe acest final de an, care mai de care dintre ele fiind mai în favoarea lui, a poporului (!), apare una cu totul şi cu totul specială. Concret, Guvernul României oferă gratuit Ligii Masonilor din România un teren în valoare de 1.500.000 de euro (conform estimărilor analiştilor imobiliari). Terenul, zice-s-ar, este evaluat de stat la 500.000 de euro şi va putea fi folosit de Marea Lojă vreme de 49 de ani. Asociaţia masonică susţine că acolo va fi construit un centru socio-cultural de care se vor bucura” toţi locuitorii Capitalei.

Extraordinar! Parcă îi şi văd pe ceilalţi locuitori ai României, alţii decât cei ai Bucureştiului, cum se dau cu capul de pereţi de ciudă că nu se pot bucura şi ei de binefacerile” masoneriei! Dacă n-ar fi de plâns ar fi de râs!

 

Iată, în acest sens, ce spunea presa zilei de 21. decembrie a.c.:

Terenul concesionat de Guvern se află în zona de nord a Capitalei, foarte aproape de Centrul Romexpo. Este o parcelă dintr-o suprafaţă de peste două hectare pe care se vor construi mai multe imobile.

Pe terenul primit cu titlu gratuit de la stat, Marea Lojă Naţională anunţă că vrea să construiască o clădire de interes public.

Bucata de pământ de 2.500 de metri pătraţi a fost dată în folosinţă printr-o hotărâre de guvern. Reprezentanţii masoneriei spun că proiectul propus de ei va fi în folosul tuturor locuitorilor din Capitală.

«Marea Lojă Naţională din România va construi din resurse proprii, pe acest teren, situat în Bucureşti, pe Bulevardul Expoziţiei, un centru socio-cultural de interes public, în cadrul căruia vor funcţiona o bibliotecă, săli de lectură, săli de expoziţie, săli de conferinţă, un muzeu, dar şi o serie de alte facilităţi puse la dispoziţia publicului pentru sprijinirea proiectelor educaţionale», se arată într-un răspuns al Marii Loje Naţionale din România.”

Vai de ţară şi popor, în ce hal am ajuns! Statul Român, fost cândva cu adevărat stat creştin, sprijină acum ”proiecte educaţionale” masonice! Despre ce fel de educaţie va putea fi vorba în cadrul unui astfel de proiect?! Despre una în spirit satanic?!

Pentru cei care nu ştiu, iată, redau mai jos trei hotărâri ale Bisericii Soborniceşti Ortodoxe, singura instituţie căreia Dumnezeirea i-a permis să funcţioneze unitar la nivel de mapamond, în comparaţie cu toate celelalte invenţii omeneşti (omeneşti?!) globalist-nivelatoare:

Procesul verbal al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind masoneria – Temei Nr. 785/1937:

Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, dă citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut de Sf. Sinod încă din anul 1934.

Sf. Sinod, însuşindu-şi concluziile din referat, hotărăşte:

Biserica osândeşte Francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă, în special pentru următoarele motive:

1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei să renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa şi lupta împotriva creştinismului ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe cât mai mulţi intelectuali să şi-i facă membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, Francmasoneria îi rupe de la Biserică, şi având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă…

4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii şi Francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează că creştinismul nu dă nici un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor din punct de vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.

În afară de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai are în considerare şi alte motive de ordin social când întreprinde acţiunea sa contra Francmasoneriei.

6. Francmasoneria este un ferment de continuă şi subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că îşi face din funcţionarii Statului, din ofiţeri, unelte subordonate altei autorităţi pământeşti decât aceleia care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neştiuţi încă nici de ei, având să lupte pentru idei şi scopuri politice ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate; niciodată nu există siguranţă în viaţa Statului şi în ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna şi întunericul. Împotriva jurământului creştinesc pe care acei funcţionari l-au prestat Statului, ei dau un juramânt pagânesc.

7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din naţiuni. Biserica Ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al naţiunilor şi le-a ajutat să-şi dobândească libertatea şi să-şi menţină fiinţa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietăţii spirituale din sânul omenirii.

Măsurile cele mai eficace ce are să le ia Biserica împotriva acestui duşman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale şi al naţiunei, sunt următoarele:

a) O acţiune persistentă publicistică şi orală de demascare a scopurilor şi a activităţii nefaste a acestei organizaţii;
b) Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar, ”Frăţia Ortodoxă Română” extinsă pe toată ţara va fi îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz că până atunci nu se căiesc. De asemenea, le va refuza prezenţa ca membri în corporaţiile bisericeşti.

c) Preoţimea va învăţa poporul ce scopuri urmăreşte acela care e francmason şi-l va sfătui să se ferească şi să nu dea votul candidaţilor ce aparţin lojilor.

d) Sf. Sinod acompaniat de toate corporaţiunile bisericeşti şi asociaţiile religioase se va strădui să convingă Guvernul şi Corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte. În caz că Guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din iniţiativă parlamentară.

PREŞEDINTE,
(ss) MIRON

Secretar,
(ss) GALACTION CRAIOVEANU

Notă: cei care doresc să studieze Temeiul în întregime, o pot face căutând Cronica internă a B.O.R., nr. 55/1937”.

Declaraţia Oficială a Bisericii Greciei privind Masoneria, din 1933:

Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei în şedinta din 12 octombrie 1933, s-au ocupat de studierea şi examinarea acelei societăţi secrete internaţionale – Francmasoneria. Au ascultat cu atenţie expunerea introductivă a Comisiei celor patru episcopi ce au alcătuit-o din însărcinarea primită de la Sfântul Sinod în precedenta sa şedinţă; de asemenea, poziţia Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena şi în mod special părerea în această problemă a profesorului Panag Bratsiotis.

De asemenea, au luat în considerare informaţiile asupra acestei chestiuni apărute în Grecia sau în străinătate:

Francmasoneria nu poate fi compatibilă cu creştinismul atâta timp cât ea rămâne o organizaţie secretă acţionând şi propovăduind în ascuns, glorificând raţionalismul. Francmasoneria acceptă în rândurile membrilor săi nu numai creştini, ci şi iudei şi musulmani. Ca urmare, clerului nu-i poate fi permis să facă parte din această organizaţie. Orice cleric care o va face trebuie depus. Este absolut necesar să fie atrasă atenţia acelora care au intrat în Masonerie fără gânduri ascunse şi fără să se fi lămurit ce este într-adevăr Masoneria, să rupă orice legătură cu ea, creştinismul fiind singura religie care învaţă adevărul absolut şi care satisface întru totul nevoile morale şi religioase ale omului.”

În unanimitate şi într-un singur glas, episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse şi declară că toţi fiii credincioşi ai Bisericii trebuie să se ferească de Francmasonerie.

Afurisania împotriva Francmasoneriei dată de către Arhiereii Ciprian, Hrisant, Meletie şi Lavrentie, din 1815:

Deci, oricâţi se alătură cu grăbire acestei slujbe drăceşti şi nelegiuite a Francmasoneriei şi toţi cei ce îi urmează în mândria şi rătăcirea lor, să fie afurisiţi şi daţi anatemei de către Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. După moarte, ei nu vor avea parte de iertare şi dezlegare. Suspinând şi tremurând, precum Cain, vor fi ei asupra pământului – (Facere 4, 14). Pământul se va deschide şi îi va înghiţi ca pe Dathan şi Aviron -(Numeri 16, 31-32).

Urgia lui Dumnezeu va fi asupra capetelor lor şi partea lor cu Iuda vânzătorul. Îngerul Domnului îi va izgoni cu sabia de foc şi, până la sfărşitul vieţii lor, nimic nu vor dobândi. Fie ca lucrările şi meşteşugurile lor să fie blestemate şi să se înnece într-un nor de praf, ca o arie de treierat în miezul verii. Şi toţi cei ce vor stărui în răutatea lor vor avea parte de o atare răsplată. Dar toţi cei ce vor ieşi din mijlocul lor şi se vor deosebi, şi vor scuipa urâcioasa lor erezie, şi se vor lepăda de blestemata lor mândrie, unii ca aceştia vor primi plata zelotului Fineas; adică vor fi binecuvântaţi şi iertaţi de către Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea singură neamestecată şi nedespărţită, Unul Dumnezeu în fiinţă, şi de către noi, smeriţii Săi slujitori.

Arhiepiscopul Ciprian al întreg Ciprului şi Noii Justiniana

Mitropolitul Hrisant al Pafosului

Mitropolitul Meletie al Citiului

Mitropolitul Lavrentie al Cyrului

Iată deci, dragi români, cei care eventual aveţi de gând să vă folosiţi” de acest proiect, în ce va consta câştigul” dumneavoastră! Să vă ferească Domnul Dumnezeu, să ne ferească pe toţi, de astfel de foloase venite din partea… ”duşmanilor de moarte ai lui Hristos!

Cât despre această parte a Statului Român numită Guvern, care în condiţii fireşti, normale ar fi trebuit să lupte pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte”, cam ce încredere ar mai putea avea românii ortodocşi în el atâta timp cât tot ce face face pe de-a-ndoaselea?!

Dar, dragi concetăţeni, şi noi, om cu om, suntem parte din acest stat şi dacă stăm cu mâinile-n sân şi ne uităm pasivi la aceste foloase” masonice, să nu ne mai mirăm de ce toată urgia lui Dumnezeu este asupra capetelor noastre! Fiecare ortodox din această ţară are datoria ca, în felul lui, să facă o permanentă anti-propagandă acestei organizaţii blestemate şi osândite de Biserica Mântuitorului nostru Iisus Christos.

România, conform tuturor adevărurilor sale istorice, este un stat creştin şi, implicit, anti-masonic!

Să ne ajute Dumnezeu, deci, să putem dovedi aceasta cu cât mai multe şi binecuvântate fapte!

Decembrie, 2013.

 de Sorin Andrei

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php