Platforma ÎMPREUNĂ cere M.E.N. numele „experților cooptați”

0 356

Potrivit Rezoluției Parlamentului UE, „egalitatea de gen” se referă la drepturile persoanelor LGBT, iar „rolurile de gen” sunt definite conform teoriei „gender”: ca identități care nu au legatură cu sexul biologic. 300.000 de români, reprezentați de Platforma civică „Împreună”, cer eliminarea de urgență din manualele școlare a elementelor referitoare la gen care nu au nicio bază științifică, ci una ideologică (teoria „gender”).

C Ă T R E,
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

         În atenția Doamnei Ministru,

​         Platforma civică ÎMPREUNĂ, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 membri susținători persoane fizice, mandatată de 300.000 de persoane fizice adulte din România,
urmare răspunsului dvs. comunicat prin Adresa nr. 724/15.04.2019, al cărei conținut este străin de ceea ce v-am solicitat prin Notificarea transmisă dvs. în data de 25.03.2019 și înregistrată sub nr. 724/26.03.2019,
         față de modul vag în care ați formulat acest răspuns la Notificarea noastră,

vă rugăm să ne comunicați punctual:

1.Dacă ați luat act sau nu de refuzul de introducere a ideologiei de gen în educație, notificat dvs. sub nr. 724/26.03.2019, de către cei 300.000 de cetățeni români care au semnat pe listele noastre împuternicirea efectuării acestui demers juridic de somare a instituției dvs. să respecte refuzul de introducere a ideologiei de gen în educație.
2.Numele “experților cooptați” despre care afirmați că verifică să nu fie încălcate principiile nediscriminării.
3.Criteriile după care au fost aleși/numiți  acești “experți cooptați” de instituția dvs.
4.Dispoziția legală în temeiul căreia activitatea și dispozițiile “experților cooptați” prevalează dreptului constituțional prevăzut pentru cetățenii români de art. 29 alin. 6 din Constituția României.
Prezenta solicitare este determinată de răspunsul dvs. la Notificarea pe care v-am transmis-o în numele și pentru cei 300.000 de cetățeni români care au semnat pe listele noastre împuternicirea efectuării acestui demers juridic de somare a instituției dvs. să respecte refuzul de introducere a ideologiei de gen în educație.

Notificarea este realizată în cadrul procedurii administrative prealabile acțiunii în justiție.
În măsura în care nu ne răspundeți punctual la solicitările de mai sus în cadrul acestei proceduri prealabile – față de modalitatea de concepere a răspunsului dvs. inițial,  străin de solicitarea noastră concretă de a se lua act de refuzul întemeiat pe disp. art. 29 alin. 6 din Constituția României – precizăm că solicităm aceste răspunsuri și în temeiul Legii 544/2001.

Reluăm sediul materiei și argumentele Notificării noastre prin care v-am solicitat să luați act de refuzul intruziunii oricărei forme de ingerință a ideologiei de gen în educația copiilor români, subliniind din chiar Notificarea introductivă că nu suntem de acord cu nicio formă de discriminare și că tot ceea ce invocăm este respectarea Constituției și a principiilor Legii educației naționale, din Adresa dvs. nr. 724/15.04.2019rezultând că nimic din ceea ce reglementează imperativ Legea 1/2011, respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurileși nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața  “experților cooptați”. Or nu acesta a fost obiectul Notificării noastre întemeiate pe următoarele argumente:

​         Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor”.
Indiferent de mediul din care provin sau de gradul de educație și cultură, părinţii sunt păstrătorii și transmițătorii unui set de valori, propriu familiei și națiunii în care se naște copilul. Dispozițiile legale amintite garantează în esență că nimeni altcineva decât părinții nu pot îndeplini nevoile copilului lor, iar această aducere la îndeplinire nu poate fi făcută altfel decât în lumina valorilor familiei și tocmai având în vedere faptul că părinții sunt aceia care răspund de copiii lor.
Prin intruziunea ideologiei de gen în educația copiilor români, sunt încălcate grav dispozițiile legale și constituționale enumerate. Mai mult, potrivit articolului 26 alineatul 1 din Constituție, autoritățile publice sunt obligate să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată.
Cum viața intimă este unul din factorii determinanți ai conștiinței individului prin valențele psihice pe care inevitabil le antrenează și cum procesul de educație și formare a copilului operează în planul conștiinței acestuia, rezultă că orice ingerință în procesul educațional care aduce atingere convingerilor părinților sau însușirilor și nevoilor proprii fiecărui copil, aduce atingere și acestui drept fundamental.
Pe cale de consecință, vă solicităm eliminarea de urgență din manualele școlare a elementelor propagandistic ideologice referitoare la gen având în vedere că, potrivit Rezoluției Parlamentului UE referitoare la “egalitate de gen”(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_EN.html) “egalitatea de gen” se referă la drepturile persoanelor LGBT, iar “roluri de gen” înseamnă roluri care nu sunt determinate de sex. Mai concret, înseamnă că o persoană este nu genul în care s-a născut funcție de sexul ei, ci este genul în care se identifică. Acesta este obiectul ideologiei de gen și a teoriei identității de gen.
Față de aceste aspecte profund ideologice, afirmând cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala românească nu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul de mai sus.

Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul că pot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.
Vă punem în vedere și faptul că, pe de o parte, a permite intruziunea oricărei forme a ideologiei de gen în educația copiilor constituie o încălcare a dreptului acestora de a nu fi supuși abuzului, neglijenței, violenței și exploatării – întrucât prin aceste acțiuni „sunt periclitate (…) dezvoltarea (…) mentală, spirituală, morală” a copilului, conform art. 89 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului –. Pe de altă parte, într-o asemenea situație
cadrele didactice, precum și orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupației sale, lucrează direct cu un copil, au obligația legală de a sesiza instituțiile abilitate ale statului – conform art. 52 alin. (4) și art. 96 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 –, iar neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă – conform art. 141 alin. (1) din Legea nr. 272/2004.
Vă rugăm să dispuneți transmiterea unei atenționări către cadrele didactice și directorii din toate unitățile de învățământ din țară, în sensul de a nu se lăsa implicate în activismul unor ONG-uri care au drept scop reeducarea minții și sufletului copiilor noștri, prin activități ce implică în orice fel ideologia de gen, întrucât aceasta este intim legată de fiecare persoană în parte, intrând în sfera de dezvoltare fizică și psihologică a fiecărui copil în parte, nu a sistemului de învățământ, prin reeducare colectivă.
Prezenta Notificare realizează conținutul procedurii prealabile demersului legal al celor 300.000 de cetățeni în situația desconsiderării refuzului lor expres notificat dvs. prin prezenta.

Sursa: platforma-impreuna.ro

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php