TUPEU RUSESC ÎN BASARABIA. „Dictatura transnistreană”: 7 ani de închisoare pentru cei care vor nega meritele Federației Ruse

0 399

militari-rusi-transnistria (1)Auto­ri­tă­țile din Trans­nis­tria au apro­bat un nou pachet de amen­damente, ce taie din liber­ta­tea oame­ni­lor. Ast­fel, per­soa­nele care vor cri­tica mili­ta­rii ruși aflați pe teri­to­riul regiu­nii sepa­ra­tiste Trans­nis­tria vor fi sanc­țio­nate sau chiar con­dam­nate la ani grei de închi­soare. Amen­damen­tele intro­duse în Codul Penal au fost apro­bate și sem­nate de către Evgheni Șev­ciuk, așa-numitul pre­șe­dinte al repu­bli­cii trans­nis­trene, anunță regnum.ru.

„Cei care vor cri­tica mili­ta­rii ruși aflați în misiu­nea de men­ți­nere a păcii în regiu­nea trans­nis­treană și vor deni­gra rolul pozi­tiv al aces­tora vor fi amen­a­dați sau con­dam­nați la închisoare…Pentru decla­ra­ţi­ile publice în acest sens se pre­vede o pedeapsă sub formă de amendă sau până la trei ani de închi­soare. Pen­tru ace­leaşi acţiuni comise de o per­soană ofi­ci­ală sau de un grup de per­soane se pre­vede pedeapsa cu până la şapte ani de închi­soare”, este men­țio­nat în Codul Penal.

CITEŞTE AICI DESPRE ASASINAREA TÂNĂRULUI VADIM PISARI, UNA DIN VICTIMELE ARMATEI DE OCUPAŢIE DIN MOLDOVA.

Amen­damen­tele au fost adop­tate de par­la­ment la ini­ţi­a­tiva preşe­din­te­lui Sovi­e­tu­lui Suprem (par­la­men­tul), Vadim Kra­s­no­sel­ski, care a atras atenţia asu­pra încer­că­ri­lor, tot mai dese în ultima vreme, de a dimi­nua impor­tanţa misiu­nii de menţi­nere a păcii.

„Eu aș vrea să văd cum acest regim cri­mi­nal din Trans­nis­tria va aresta în curând cetă­țe­nii R. Mol­dova pen­tru opi­nia lor – că paci­fi­ca­to­rii ruși sunt o pacoste, după care unii din­tre repre­zen­tan­ții lor vor pleca la fumat tra­buc și băut snaps în Bava­ria, pe banii con­tri­bu­a­bi­li­lor UE, cu pașa­poar­tele (bio­me­trice) eli­be­rate de R. Mol­dova, pe con­tul nos­tru, sfi­dând bunul simț și Con­sti­tu­ția RM. La ce mai tre­buie Rusiei tan­curi când se poate rezema de pros­tia deci­den­ți­lor poli­tici din Chi­și­nău?!”, se arată indig­nat Igor Mun­teanu, direc­to­rul exe­cu­tiv „IDIS Vii­to­rul”.

SURSA: Ziarul de Gardă

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php