Despre Sfanta Liturghie

0 1.182

Iubiţi fraţi creştini,

Ştim noi ce este Sfînta Liturghie? Ştim că fără Liturghie nu este mîntuire pe pămînt, pentru că nu putem avea Sfînta Impărtăşanie, adică Trupul şi Sîngele Domnului care se sfinţesc numai în timpul Sfintei Liturghii? Ştim noi ca dumnezeiasca Liturghie cuprinde în sine toată credinţa noastră, toată bucuria şi speranţa mîntuirii şi a răposaţilor noştri şi toată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni? O, de am şti valoarea Sfintei Liturghii, ne-am mîntui mult mai uşor, am preţui mai mult slujba dumnezeieşti Liturghii, am dori mai mult Sfînta Impărtăşanie şi ne-am învăţa de la Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să iubim şi noi mai mult, să răbdăm cu bărbăţie necazurile vieţii şi să ne jerfim mai mult pentru Dumnezeu, pentru semeni şi pentru sufletele noastre!

Sfînta Liturghie este cea mai înaltă rugăciune de laudă, de mulţumire şi de cerere adusă de oameni lui Dumnezeu pe pămînt. De aceea se numeşte şi cununa tuturor rugăciunilor. Sfînta Liturghie formează centrul credinţei ortodoxe pentru că ea repetă în chip mistic şi nesîngeros întreaga viaţă de pe pămînt a Mîntuitorului nostru de la naştere şi pînă la jerfa de pe Cruce şi Inviere. Cine înţelege şi simte puterea harică şi mîntuitoare a Sfintei Liturghii, acela înţelege adîncul Sfintei Evanghelii, cunoaşte voia lui Dumnezeu şi ştie pentru ce trăieşte pe pămînt! Iar cine nu preţuieşte Sfînta Liturghie, acela este un om nefericit, rătăcit de la adevăr, lipsit de bucurii duhovniceşti în viaţă şi străin de mîntuire.

Fericit şi binecuvîntat este preotul care săvîrşeşte cu toată credinţa şi evlavia dumnezeiască Litughia! Fericiţi şi de trei ori fericiţi sunt credincioşii care merg regulat la slujbele bisericii şi mai ales la Sfînta Liturghie. Pe aceştia Dumnezeu îi binecuvintează, Maica Domnului îi acoperă de tot răul, sfinţii îngeri îi izbăvesc de  cursele pierzătoare ale diavolului şi toţi sfinţii din cer se roagă pentru mîntuirea lor. Fericiţi sunt bătrînii care preţuiesc şi ascultă cu evlavie slujba Sfintei Liturghii. Fericite sunt mamele care îşi duc regulat copiii mari şi mici la biserică şi mai ales la dumnezeiasca Liturghie şi îi hrăneşte zilnic cu rugăciuni şi cuvinte îngereşti. Fericiţi sunt copiii şi tinerii ascultători de Dumnezeu şi de sfintele slujbe ! Pe toţi aceştia îi va milui Dumnezeu cu îndoit har şi le va da şi cele pîmînteşti şi cele cereşti.

Iubiţi părinţi şi dragi creştini,

Mîine este sărbătoare, este ziua Domnului. Clopotele vestesc din ajun bucuria sărbătorii, chemînd la slujbă şi rugăciune toată suflarea. Iată, grijile vieţii se astîmpără. Oamenii harnici se întorc de la lucru, candelele se aprind în biserică, preotul începe Vecernia şi credincioşii se adună unul cîte unul. Vino, părinte, în casa Domnului şi săvîrşeşte cele sfinte. Te asteaptă îngerii să cîntaţi împreună. Te aşteaptă credincioşii şi fiii tăi duhovniceşti. Deci, pregăteşte-te, împacă-te cu toţi, cere dezlegare de toate de la duhovnic, închină-te cu evlavie la sfintele icoane, sărută cu emoţie icoana Mîntuitorului, a Maicii Domnului şi Sfînta Masă şi dă binecuvîntare de Vecernie, de Utrenie şi apoi de Sfînta Liturghie. Nu lăsa o seară fără Vecernie, nu lăsa o sărbătoare fără Utrenie şi Sfînta Liturghie. Dar mai întîi pregăteşte-te, spovedeşte-te, curăşeşte-te de cele pămînteşti, împacă-te şi iartă pe toţi şi numai aşa apropie-te, clădeşte biserica, cere mila lui Dumnezeu şi începe dumnezeiasca Liturghie. Nu uita că îngerii din cer sunt de faţă la săvîrşirea Sfintei Liturghii. De aceea cu mare frică, dar şi bucurie, apropie-te, începe cu evlavie şi sfîrşeşte cu cutremur cele sfinte, că nu mică plată vei lua în ziua cea mare a judecăţii lui Hristos.

Pregăteşte-ţi din vreme prescuri bune, făcute cu rugăciune, şi vin curat anume păstrat pentru jertfa cea fără de sînge. Pune lumînări de ceara pe sfîntul jertfelnic şi untdelemn bun în candele, şi tămîie binemirositoare în cădelniţă şi după terminarea slujbelor pregătitoare, începe dumnezeiasca Liturghie. Dar nu uita să explici credincioşilor tăi minunea ce se săvîrşeşte în timpul Sfintei Liturghii şi datoria de a participa la biserică toată suflarea. De felul cum vei săvîrşi sfintele slujbe şi cum vei dobîndi mai multe suflete pentru împărăţia cerurilor, aşa te vei mîntui şi osîndi. Deci nu te lenevi, nici te descuraja că cei mai mulţi nu te ascultă, ci roaga-te mai mult cu lacrimi, săvîrşeşte Sfînta Liturghie cu mare evlavie, nu sminti pe nimeni cu viaţa ta, adună prin stăruinţă şi iubire cîţi mai mulţi creştini la Sfînta Liturghie şi vei reuşi să mîntuieşti multe suflete.

Veniţi şi voi, fraţi creştini, la biserică cu evlavie şi la timp. Inchinaţi-vă cu credinţă la sfintele icoane, sărutaţi cu emoţie Sfînta Evanghelie şi ascultaţi regulat şi cu lacrimi Sfînta Liturghie şi toate celelate slujbe. Nu aşteptaţi să vină boala, pedeapsa lui Domnezeu, cutremurul şi foametea peste noi ca să ne hotărîm odată să fim prezenţi la biserică. Nu uitaţi că pentru a fi vrednici de roadele Sfintei Liturghii, trebuie mai întîi să mergem împăcaţi unii cu alţii la biserică. Apoi postiţi, trăiţi cîteva zile în curăţenie, faceţi mai multă milostenie şi aşa mare plată veţi lua. Nu mai intraţi în biserică certaţi şi neîmpăcaţi, sau cu mintea la grijile cele pămînteşti, ci, dimpotrivă, iertaţi-vă, împăcaţi-vă, iubiţi-vă, smeriţi-vă şi aşa apropiaţi-vă de biserică, de spovedanie şi de Sfînta Impărtăşanie şi mila Domnului va fi cu voi.

Fraţi creştini,

Spun unii Sfinţi Părinţi că atunci cînd va înceta jerfa Sfintei Liturghii pe pămînt, va veni sfîrşitul lumii. Rugaţi-vă deci să ne dea Dumnezeu preoţi buni şi cu viaţă sfîntă, ca să păstorească bine turma lui Hristos şi să săvîrşească cu vrednicie sfintele slujbe. Apoi, nu lăsaţi preotul singur în biserică, mai ales la dumnezeiasca Liturghie. Adică, vin îngerii din cer şi toţi sfinţii sunt în biserică, iar noi stăm la televizor, mergem la vîndut şi cumpărat cele pămînteşti, sau ne ducem la nunţi şi la băut? Ingerii cîntă în biserică cu preotul şi majoritatea credincioşilor lipsesc de la slujbe? Sau vin numai bătrînii, văduvele şi săracii? Unde sunt tinerii şi copiii de scoală şi întelectualii în sărbători, de lipsesc regulat de la Sfînta Liturghie? Cine îi opreşte să vină? Cine le dă atunci de lucru? Sau ce răspuns vor da ei în vremea judecăţii? Nu vedem cîte semne şi primejdii vin peste lume? Nu auzim cîte cutremure şi boli şi morţi năpraznice şi nenorociri se întîmplă în fiecare zi pe pămînt? Atunci de ce încă dormim? De ce Il lăsăm pe Hristos singur în biserică, iar noi alergăm după averi plăceri pierzătoare?

Salvarea lumii, a ţării noastre, a familiei şi a fiecăruia dintre noi este numai dreapta credinţă în Dumnezeu, viaţa curată, pocăinţa, mergerea regulată la Sfînta Liturghie, rugăciunea şi postul. Să punem acum bun început, ca niciodată să nu mai lipsim în Duminici şi sărbători de la biserică. Apoi să ne împăcăm frate cu frate, să iertăm pe toţi, să ne spovedim cît mai des şi să ducem în toate viaţă creştinească, după voia lui Dumnezeu. De vom face aşa, binecuvîntarea Domnului va fi cu noi cu toţi AMIN.

R U G Ă C I U N E

Doamne Iisuse Hristoase, Care Te jertfesti pe Cruce şi pe sfintele Altare pentru lume şi pentru noi păcătoşii dă-ne mai multă credinţă şi dragoste pentru Sfînta Liturghie, pentru rugăciune şi milostenie, pentru o viaţă curată şi sfîntă. Nu ne lăsa singuri şi părăsiţi. Nu ne pedepsi cu moarte şi grele bătăi pentru păcatele noastre. Ci iartă-ne, împacă lumea, linişteşte ţara noastră tulburată, dă-ne păstori buni şi lacrimi la sfînta rugăciune şi ne fă moştenitori ai cereştii împărătii. AMIN.

Arhimandrit IOANICHIE BALAN via Calauza Ortodoxa

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php