Legionari, iată legea care ne va condamna! Proiectul legislativ al lui Crin Antonescu.

11 1.923

DSC_7479Dragi camarazi şi prieteni,

Vă punem la dispoziţie proiectul legislativ pentru modificarea şi completarea OUG 31/2002, prin care Crin Antonescu doreşte interzicerea manifestărilor şi organizaţiilor cu caracter legionar.

Redactia

________________________

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

 Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal

 Către,

Biroul Permanent al Senatului,

În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, însoţită de expunerea de motive.

Initiatori: Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL 

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Descrierea situatiei actuale

 În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infraţiuni contra păcii şi omenirii.

Aşa cum se menţiona la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanţei, “împiedicarea proliferării manifestărilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit şi constituie o preocupare constantă a comunităţii internaţionale, atât la nivelul organismelor europene şi internaţionale, cât şi la nivelul legislaţiilor naţionale. Prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă corespund cerinţelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în acelaşi timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului şi xenofobiei

Ordonanţa de ugenţă nr.31/2002 a fost aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006.

Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanţă au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.

Din experienţa de până acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestările menţionate prin adrese, solicitări sau reclamaţii (plângeri) depuse la Parchet de către diverse entităţi, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidenţa acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretări ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiţii se impune o clară definire a “Holocaustului pe teritoriul României”.

Neajunsul textului în vigoare este că, deşi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaţioniştii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiţii este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât şi să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 şi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman şi nici asupra generaţiilor ce au urmat perioadei în cauză.

în România, fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcţionat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Ţară).

După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.

în România, două reglementări statuează specificul legionarismului ca parte din familia mişcărilor fasciste:

1. Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, menţionează la art 3 lit h), acţiuni de inspiraţie legionară printre ameninţări la adresa siguranţei naţionale:

h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “

2. Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia I Civilă, în care se afirmă că “mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit. ”

Tot din practică a rezultat necesitatea incriminării unor fapte săvârşite de persoane juridice în concordanţă cu cele stabilite de Codul penal în vigoare.

2. Schimbări preconizate

 Prin proiectul de act normativ se propune:

-completarea titlului ordonanţei de urgenţă în sensul că aceasta se referă şi la “combaterea infracţiunilor”, nu doar la interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ca până în prezent;

– interzicerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

– includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter legionar;

– introducerea definiţiei dată “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta să includă “persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

– circumstanţierea faptelor care nu constituie infracţiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetată săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

– Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

– introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârşite de o persoană juridică, şi anume:

a)   răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori

xenofobe precum şi deţinerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri

b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe

d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia

Aceste fapte nu constituie infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

În cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

De asemenea se propune introducerea unei dispoziţii finale potrivit căreia “dispoziţiile prezentei legi se completează după caz cu dispoziţiile Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările si completările ulterioare”.

În acest context trebuie să menţionăm faptul că Europa cunoaşte, în aceste zile, o recrudescenţă a mişcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puţine ori, liniştea socială. Totodată, zilele acestea, România comemorează Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecţie asupra tragediei şi atrocităţilor prin care a trecut poporul evreu, şi la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii şi dispreţului faţă de fiinţa umană.

Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Faţă de cele prezentate vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă care – suntem convinşi – va beneficia de sprijinul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenenţa doctrinară se va alătura acestui demers.

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR – SENATUL

LEGE

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Parlamentul adoptă prezenta lege.

ART. I – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.    Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Ordonanţă de urgenţă privind combaterea infracţiunilor şi interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

2.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.l – Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ura naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

3.    La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare.

rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a)”

4.   La articolul 2, după lit. d) de se introduce o nouă literă, litera d1), care va avea următorul cuprins:

” d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 – 1944.”

5.   La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)       Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter”.

6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

” (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al prevenirii şi combaterii incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii. „

” Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii , crime de război sau crime contra umanităţii, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.

8.    Articolul 6 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, aşa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(3)  Săvârşirea faptelor prevăzute la alin (1) Şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune Şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

9.    După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu următorul cuprins:

„Art. 71 – (1) Constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art. 531 şi 532 Codul Penal coroborate cu dispoziţiile prevăzute de Capitolul IV1 (art. 711 – 71[1] Codul Penal) următoarele fapte săvârşite de o persoană juridică:

a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi, temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

(2) în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, in mod obligatoriu, de către procuror.”

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi omenirii.”

11.    După capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii, cu următorul cuprins:

” Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii – Dispoziţiile articolului 71, după intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplică în conformitate cu articolele 136 şi 138 din Codul Penal şi se completează, după caz, cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.”

ART. II – Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.


[1]   Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

11 Comments
 1. […] cum reiese din textul proiectului (îl puteţi citi aici integral), în baza acestei legi, vor fi demolate toate troiţele şi monumentele în memoria celor care au […]

 2. […] cum reiese din textul proiectului (îl puteţi citi aici integral), în baza acestei legi, vor fi demolate toate troiţele şi monumentele în memoria celor care au […]

 3. sanda alexandru says

  Acest proiect incalca in mod flagrant orice drept constitutional al oricarui cetatean
  si nu neaparat a celui legionar.
  Daca si nationalismul este nominalizat in mod expres ca interzis inseamna ca ni sa luat toate libertatile lasate de bunul Dumnezeu.
  Sa ne rugam cu totii in comuniune ca Dumnezeu sa le lumineze mintile parlamentarilor nostrii.Daca vor vota in necunostinta de cauza ,va fi si pentru ei-de miine- legea ce ii va trimite in inchisorile uniunii europene.
  Se impuneMAI MULT DECIT ORICIND unitatea tuturor fundatiilor,grupurilor,asociatiilor,partidelor nationaliste si a tuturor cetatenilor ce iubesc aceasta tara,ca sa protestam si sa ne impotrivim acestei legi
  MEDITATI dragi romani la aceasta lege ce nici tribunalul de la Nurnberg nu nu a dat-o contra miscarii legionare sau a statului roman.
  Gasesc ca implicarea tuturor sa fie in acest sens de unitate,atragerea in sprijinul neaprobarii acestei legi a avocatilor,procurorilor,judecatorilor si tuturor cu pregatire juridica.
  Este bine ca tot ce se va intreprinde sa fie cu decenta si demnitatea rominului traditional crescut in frica de Dumnezeu si iubirea LUI
  Ne trebuie calm si rabdarea,control al sentimentelor indreptatite de revolta interioare.
  Altfel-daca vor iesii din acest cadru- se vor folosii de ele si incrima in mod exprex,creind precedente cu urmari incalculabile pentru miscare.
  DISTRIBUITI-cu sacrificiu chiar financiar-gratuit prigoana sau orice altceva cu cele cuprinse in ea cit si contraargumentele ca orice cetatea sa le faca inscris parlamentului.
  Este bine ca aceste pagini de informatie sa fie cit mai puti in afisarea unei mascate propaganda pro domo.
  Lasati orgoliile in acest ultim ceas de viata si moarte.
  Puneti-va in slujba lui Dumnezeu,Neamul si Tara.
  Rugativa neincetat,participati la sfintele liturghii si purtati disctii cu preotii mireni si cei din monahism sa poata apoi in predici sa adreseze enoriasilo in cunostiinta pericolului ce ne paste ca neam.
  Totul se face aproape pe ascuns.Cei cu potenta financiara ar trebuii sa patrunda in mass-media cu anunturi,reclame,dezbateri etc, ca aceasa lege inca neadoptata sa fie cunoscuta de ultimul cetatea din satuc de munte sau cimpie.
  Patrundeti in mediul scolar si educational la toate nivelurile,ca prin profesori,educatori si ale cadre sa facem cunoscute acestea.
  Nu mai este vremea polemicilor ci a faptelor.
  Natia este in pericol major.
  Dumnezeu sa na ajute.
  TRAIASCA ROMANIA.
  TRAIASCA LEGIUNEA SI CAPITANUL.
  PS:
  In aceste vremuri sita adevarului creat de Dumnezeu va cerne si va despartii oile de capre,crestinul de ateu si TRADATORUL DE NEAM de ADEVARATUL ROMAN PAMINTEAN

 4. […] cum reiese din textul proiectului (îl puteţi citi aici integral), în baza acestei legi, vor fi demolate toate troiţele şi monumentele în memoria celor care au […]

 5. […] cum reiese din textul proiectului (îl puteţi citi aici integral), în baza acestei legi, vor fi demolate toate troiţele şi monumentele în memoria celor care au […]

  1. george vlaescu says

   Notiunea de „legionar” trebuie, inaintea oricaror critici, inteleasa semantic dar mai ales din perspectiva incarcaturii sale istorice. Nu cred ca noi avem vreun drept sa-i criticam pe legionarii interbelici cata vreme nu avem bagajul de cultura istorica suficient de ticsit pentru a ne permite acest lucru, fiindca din multele dovezi care s-au pastrat noi nu am fost si probabil nu vom fi vreodata mai presus ca ei. Probabilitatea este mult mai mare ca raul de pe acest pamant sa se exercite tocmai in numele democratiei si orientarii liberale si vorbesc despre acel liberalism al carui unic motor il reprezinta setea de putere si de imbogatire pe toate caile „legale”, a catorva in detrimentul tuturor celorlalti.
   Inteleg aceasta pornire a liberalilor prin proiectul de lege insa numai daca ma gandesc la simplul fapt ca in trecut lacomia liberala s-a lovit de nenumarate ori de corectitudinea legionara. Insa nici macar pentru acest lucru nu se justifica ridicarea la rang de LEGE a ipocriziei de a asimila notiunea de legionar cu infractiunea sau pe cea de liberal cu vreo virtute, fiindca stim bine (sau ar trebui sa stim) ca nici una si nici alta nu sunt adevarate !?
   Cum sa daramam troitele si monumentele in memoria celor…. sau sa desfiintam dreptul firesc al omului sarman de a se asocia in spiritul nationalist care i-a mai ramas…. mai ales ca simtim atata nevoie de nationalismul care ne-a fost confiscat cu buna stiinta de magnatii lumii si in locul caruia s-a instaurat doar coruptia, saracia si umilinta ?! Cine da dreptul istoriei de azi sa se razbune pe istoria de ieri….domnule Crin ?! Nu cumva creiem motive istoriei de maine pentru a le zdrobi pe amandoua ?!
   Credeti-ma ca nu suntem cu absolut nimic mai buni decat cei de ieri si ar trebui sa o lasam balta pe asta cu distrusul istoriei legionare, nationaliste …..macar dintr-un minimum de respect fata de trecut.
   Nu credeti ca principala noastra grija ar fi sa ne scapam de mafiotii acestui stat care sunt grupati in cateva familii mari ce si-au arogat denumirea de „Partide politice”, apoi sa-i sterilizam pentru a ne asigura pe viitor de faptul ca nu se vor multiplica, fiindca reprezinta un pericol criminogen pentru sanatatea acestei tari. Cred ca aici este putregaiul care paraziteaza pe dinauntru tara, nicidecum in troite…si nici in spiritul nationalist, legionar !!

 6. george vlaescu says

  Erata : scuze, din eroare am scris”creiem” in loc de „creăm” i

 7. bogdan says

  Inteleg ca d-l. Crin Antonescu nu are nimic impotriva (deci este de acord, in concluzie) cu miscarile de tip horthyst care au activat pe teritoriul rapit Romaniei in urma Diktatului de la Viena si care au fost reactivate de radicalii maghiari in ultimii ani, sau impotriva genocidului antiromanesc de la IP si TRASNEA… Este normal sa iei atitudine impotriva crimelor uitand de proprii stramosi omorati nevinovati de invadatorii maghiari?… Suntem condusi de un antiroman??

 8. […] Proiectul de lege iniţiat de Crin Antonescu, pentru interzicerea manifestărilor legionare, va aduce grave încălcări ale libertăţii de exprimare şi asociere. […]

 9. […] s-a desfăşurat o manifestaţie în apărarea libertăţii de exprimare, grav ameninţată de proiectul de lege iniţiat de Crin Antonescu, de interzicere a manifestărilor şi organizaţiilor cu caracter […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php