Ministerul Educației sfidează notificarea semnată de 300 de mii de români contra ingerinței ideologiei gender în manualele școlare invocând principiile nediscriminării de orice fel

0 460

Ministerul Educației Naționale răspunde la Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ în numele celor 300.000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Dintre toate idealurile, principiile și misiunea învățământului românesc, astfel cum este el reglementat în Legea educației naționale, pentru Ministerul Educației Naționale pare a conta un aspect complet străin de obiectul Notificării si absolut necontestat prin aceasta. Astfel, Ministerul răspunde la Notificarea celor 300,000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că “experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Reamintim că obiectul Notificării juridice a fost acela că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerințăa ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinţii sunt cei care au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

 Mai mult decât atât, în cuprinsul Notificării, am subliniat cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala româneascănu poate fi implicatăîn activități care săpresupunăeducarea copiilor în spiritul de mai sus. Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeaunași va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul căpot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.”

În ciuda a ceea ce reprezenta obiectul Notificării, răspunsul Ministerului este străin de ceea ce s-a solicitat si face apel la “experții cooptați” care “verifică respectarea principiilor nediscriminării”.

Nimic din ceea ce reglemeteaza imperativ Legea 1/2011, respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurile si nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața  “experților cooptați”.

 

Iată Răspunsul Ministerului:

 

„MINISTERUL  EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Către

Platforma civică ÎMPREUNĂ

Domnului Mihai Gheorghiu

Urmare memoriului dvs. înregistrat la Ministerul educației Naționale cu nr. 8777M/25.03.2019 și transmis pre soluționare Centrului Național de Evaluare și Examinare unde a fost înregistrat sub nr. 724/26.03.2019, văcomunicăm următoarele, raportat la domeniul nostru de competență:

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.

   (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.

              (3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

             (4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.

              (5) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Precizăm că aceste prevederi legale mai sus citate sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți beneficiarii învățământului preuniversitar:primari, secundari și terțiari.

Potrivit HG nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare, CNEE are atribuții privind coordonarea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământ, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru punerea în aplicare a acestei prevederi legale au fost aprobate prin ordin al ministerului educației metodologii specifice de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare. În anexele acestora se regăsesc și fișele tip utilizate, fișe ce conțin și descriptori referitori la orice tip de discriminare.

În prezent, este în vigoare OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar. Potrivit fișei-tip din Anexa 1 a metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, descriptorul 6 prevede:„Proiectul de manual școlar trebuie săaibăcaracter etic, moral și nediscriminatoriu:să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenențăla o categorie defavorizată.”

Astfel, în evaluarea proiectelor de manuale școlare, experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.

 

Cu deosebită considerație,

Director General Marian Șuță

Consilier cu delegare de atribuții de

Director General Adjunct

Eugenia – Cristina Boțan”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php